شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر

وب سایت رسمی شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر

[us_text text=”سیستم های نظارت تصویری ایرانی سورنا” tag=”h1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-size%22%3A%2224pt%22%7D%7D”][us_separator size=”small” show_line=”1″ icon=”fas|star”][us_html]JTNDZGl2JTIwY2xhc3MlM0QlMjJ3cGJfd3JhcHBlciUyMiUzRSUwQSUwOSUwOSUwOSUzQ3AlMjBzdHlsZSUzRCUyMnRleHQtYWxpZ24lM0ElMjBjZW50ZXIlM0IlMjBsaW5lLWhlaWdodCUzQSUyMDIuNWVtJTNCJTIyJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyZm9udC1zaXplJTNBJTIwMTJwdCUzQiUyMiUzRSVEOCVCNCVEOCVCMSVEQSVBOSVEOCVBQSUyMCVEOSU4MSVEOSU4NiVEOCVBNyVEOSU4OCVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOSU4NiVEOSU4OCVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVCNSVEOCVBNyVEOCVBRiUyMCVEOSU4MSVEOCVBNyVEOCVCNyVEOCVCMSUyMCUyOCVEOCVCMyVEOSU4OCVEOCVCMSVEOSU4NiVEOCVBNyUyOSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NCUyNm5ic3AlM0IlM0NzcGFuJTIwc3R5bGUlM0QlMjJjb2xvciUzQSUyMCUyMzAwMzc3YyUzQiUyMiUzRSUzQ3N0cm9uZyUzRTEzOTElM0MlMkZzdHJvbmclM0UlMjZuYnNwJTNCJTNDJTJGc3BhbiUzRSVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOSU4NSVEOCVCNyVEOCVCMSVEOCVBRCUyMCVEOCVCNCVEOCVBRiVEOSU4NiUyMCVEOCVBOCVEOCVBRCVEOCVBQiUyMCVEOSU4NiVEOSU4MSVEOSU4OCVEOCVCMCUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBNyVEOCVBRCVEOCVBQSVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NCUyMCVEOCVBQyVEOCVBNyVEOCVCMyVEOSU4OCVEOCVCMyVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVCNyVEOCVCMSVEQiU4QyVEOSU4MiUyMCVEOCVBRiVEOSU4OCVEOCVCMSVEOCVBOCVEQiU4QyVEOSU4NiUyNnp3bmolM0IlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDklODUlRDglQUYlRDglQTclRDglQjElRDglQTglRDglQjMlRDglQUElRDklODclMjAlRDklODglMjAlRDglQTglRDklODclMjZ6d25qJTNCJUQ5JTg1JUQ5JTg2JUQ4JUI4JUQ5JTg4JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFDJUQ4JUE3JUQ4JUFGJTI2bmJzcCUzQiUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAzNzdjJTNCJTIyJTNFJTNDc3Ryb25nJTNFJUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ4JUJBJUQ4JUE3JUQ5JTg0JTNDJTJGc3Ryb25nJTNFJTI2bmJzcCUzQiUzQyUyRnNwYW4lM0UlRDklODglM0NzcGFuJTIwc3R5bGUlM0QlMjJjb2xvciUzQSUyMCUyMzAwMzc3YyUzQiUyMiUzRSUyNm5ic3AlM0IlM0NzdHJvbmclM0UlRDglQUQlRDklODUlRDglQTclREIlOEMlRDglQUElMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQUElRDklODglRDklODQlREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDglQUYlRDglQTclRDglQUUlRDklODQlREIlOEMlM0MlMkZzdHJvbmclM0UlM0MlMkZzcGFuJTNFJTI2bmJzcCUzQiVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVCNSVEOCVBRiVEOCVBRiUyMCVEOCVBOCVEOSU4OCVEOSU4NSVEQiU4QyUyNnp3bmolM0IlRDglQjMlRDglQTclRDglQjIlREIlOEMlMjAlRDglQjUlRDklODYlRDglQjklRDglQUElMjAlRDglQUElRDklODglRDklODQlREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDglQUYlRDklODglRDglQjElRDglQTglREIlOEMlRDklODYlMjZ6d25qJTNCJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ4JUFGLiUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBNyVEOCVBOCVEOCVBQSVEOCVBRiVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOSU4NSVEOCVCMSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVCNyVEOCVCMSVEQiU4QyVEOSU4MiUyMCVEOSU4NSVEOSU4NyVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCVCMyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEOCVCOSVEQSVBOSVEOSU4OCVEOCVCMyUyMCVEOSU4NSVEOCVBRCVEOCVCNSVEOSU4OCVEOSU4NCVEOCVBNyVEOCVBQSUyMCVEOCVBRSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBQyVEQiU4QyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOCVBRiVEOCVCMyVEOCVBQSUyMCVEOCVBMiVEOSU4OCVEOCVCMSVEOCVBRiVEOSU4NiUyMCVEOCVCNyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBRCVEQiU4QyUyNnp3bmolM0IlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDklODYlRDklODUlRDklODglRDklODYlRDklODclMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQjclRDglQjElREIlOEMlRDklODIlMjAlRDglQTclRDglQjElRDglQUElRDglQTglRDglQTclRDglQjclMjAlRDglQTglRDglQTclMjAlRDglQTclREIlOEMlRDglQjElRDglQTclRDklODYlREIlOEMlRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQUUlRDglQTclRDglQjElRDglQUMlMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlREElQTklRDglQjQlRDklODglRDglQjElMjAlRDklODUlRDklODglRDklODElRDklODIlMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDglQUYlRDglQjMlRDglQUElREIlOEMlRDglQTclRDglQTglREIlOEMlMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDglQUYlRDglQTclRDklODYlRDglQjQlMjAlRDglQjclRDglQjElRDglQTclRDglQUQlREIlOEMlMjAlRDglQTglRDglQjElRDglQUUlREIlOEMlMjAlRDglQTglRDklODQlRDklODglREElQTklMjZ6d25qJTNCJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUI1JUQ5JTg0JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUE4JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ5JTg3JTIwJURBJUFGJUQ4JUIxJUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUFGLiUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVBRCVEOSU4NCVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOCVCOSVEOCVBRiUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEQSVBRiVEQiU4QyVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOCVBQSVEOCVCOSVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVBRiVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyVEOCVBQSVEOCVCMSVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NiVEOCVBRSVEOCVBOCVEOSU4NyUyNnp3bmolM0IlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQUYlRDglQTclRDklODYlRDglQjQlREElQUYlRDglQTclRDklODclREIlOEMlMjAlREElQTklRDglQjQlRDklODglRDglQjElMjAlRDklODglMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUElRDklODElRDglQTclRDglQUYlRDklODclMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQUElRDglQUUlRDglQjUlRDglQjUlMjAlRDglQTclREIlOEMlRDglQjQlRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQjIlRDklODUlREIlOEMlRDklODYlRDklODclMjAlRDglQjclRDglQjElRDglQTclRDglQUQlREIlOEMlMjAlRDglQjMlRDglQUUlRDglQUElMjZ6d25qJTNCJUQ4JUE3JUQ5JTgxJUQ4JUIyJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTg2JUQ4JUIxJUQ5JTg1JTI2enduaiUzQiVEOCVBNyVEOSU4MSVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCU4QyUyMCVEOCVCNCVEOCVCMSVEQSVBOSVEOCVBQSUyMCVEOSU4MSVEOSU4NiVEOCVBNyVEOSU4OCVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOSU4NiVEOSU4OCVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVCNSVEOCVBNyVEOCVBRiUyMCVEOSU4MSVEOCVBNyVEOCVCNyVEOCVCMSUyMCVEOSU4NSVEOSU4OCVEOSU4MSVEOSU4MiUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVBQSVEOSU4OCVEOSU4NCVEQiU4QyVEOCVBRiUyMCVEOCVBNyVEOSU4OCVEOSU4NCVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NiVEOSU4NSVEOSU4OCVEOSU4NiVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEOSU4OCVEOCVCMSVEOCVBOCVEQiU4QyVEOSU4NiUyNnp3bmolM0IlMjAlRDklODUlRDglQUYlRDglQTclRDglQjElMjAlRDglQTglRDglQjMlRDglQUElRDklODclM0NzcGFuJTIwc3R5bGUlM0QlMjJjb2xvciUzQSUyMCUyMzAwMzc3YyUzQiUyMiUzRSUzQ3N0cm9uZyUzRSUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOSU4NSVEOSU4NCVEOCVBNyUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyUyMCVEOCVCMyVEOSU4OCVEOCVCMSVEOSU4NiVEOCVBNyUzQyUyRnN0cm9uZyUzRSUzQyUyRnNwYW4lM0UlMjZuYnNwJTNCJURBJUFGJUQ4JUIxJUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUFGLiUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTBBJTBBJTA5JTA5JTNDJTJGZGl2JTNF[/us_html]

[us_iconbox icon=”fas|flag” title=”محصول کاملا ایرانی” style=”outlined” color=”custom” icon_color=”#D0a353″ size=”35px”][/us_iconbox]

[us_iconbox icon=”fas|life-ring” title=”پشتیبانی بی قید و شرط” style=”outlined” color=”custom” icon_color=”#D0a353″ size=”35px”][/us_iconbox]

[us_iconbox icon=”fas|cogs” title=”سفارش سازی” style=”outlined” color=”custom” icon_color=”#D0a353″ size=”35px”][/us_iconbox]

[us_iconbox icon=”fas|sitemap” title=”راهکار های جامع” style=”outlined” color=”custom” icon_color=”#D0a353″ size=”35px”][/us_iconbox]

[us_counter final=”1800+” color=”custom” custom_color=”#ffffff” title=”روز کار مداوم” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22font-size%22%3A%2240px%22%7D%7D”]

[us_counter final=”50 نفر” color=”custom” custom_color=”#d0a535″ title=”اشتغال زایی مستقیم” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22font-size%22%3A%2240px%22%7D%7D”]

[us_counter final=”136″ color=”custom” custom_color=”#ffffff” title=”پروژه های تکمیل شده” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22font-size%22%3A%2240px%22%7D%7D”]

[us_counter final=”28″ color=”custom” custom_color=”#d0a535″ title=”سازمان و ارگان” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22font-size%22%3A%2240px%22%7D%7D”]

[us_text text=”محصولات سورنا” tag=”h3″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-size%22%3A%2224pt%22%2C%22font-weight%22%3A%22500%22%7D%7D”][us_separator size=”large” show_line=”1″ color=”primary” icon=”fas|star”][us_grid no_items_page_block=”5467″ post_type=”taxonomy_terms” related_taxonomy=”product_cat” items_quantity=”6″ columns=”5″ items_layout=”8302″ terms_include=”children”]

[us_hwrapper alignment=”justify” inner_items_gap=”0.5em” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2250px%22%7D%7D”][us_text text=”تنوعی از دوربین و ضبط کننده های ویدئو تحت شبکه ایرانی سورنا” tag=”h3″][us_btn label=”مشاهده محصولات” style=”3″ align=”left” icon=”fas|shopping-cart” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%23d0a353%22%7D%7D”][/us_hwrapper]

[us_text text=”آخرین مقالات” tag=”h2″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-size%22%3A%2224pt%22%7D%7D”][us_separator size=”large” show_line=”1″ color=”primary” icon=”fas|star”][us_grid items_quantity=”8″ items_layout=”7954″ columns=”4″]

[us_text text=”بخشی از پروژه های سورنا” tag=”h2″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-size%22%3A%2224pt%22%7D%7D”][us_carousel post_type=”attachment” images=”7988,7986,7987,7984,7985,7982,7983,7981,7980,7979,7978″ items_quantity=”17″ columns=”5″ carousel_arrows=”1″ title_size=”0″ items_gap=”1.9rem” items_layout=”7991″ carousel_arrows_pos=”inside” carousel_dots=”1″ carousel_loop=”1″]

سایت درحال بروز رسانی میباشد


از شکیبایی شما سپاسگزاریم

This will close in 4 seconds