شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر

دکمه

[us_btn label=”تو می توانی” link=”url:%23″][us_btn label=”ايجاد كردن” link=”url:%23″ style=”3″ custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2220px%22%7D%7D”][us_btn label=”نامحدود” link=”url:%23″ style=”7″ iconpos=”right” custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2214px%22%7D%7D”][us_btn label=”سبک دکمه” link=”url:%23″ style=”11″][us_btn label=”همراه شخصی” link=”url:%23″ style=”15″][us_btn label=”رنگ ها” link=”url:%23″ style=”16″ custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%221.4rem%22%7D%7D”][us_btn label=”اندازه ها” link=”url:%23″ style=”17″][us_btn label=”نوع هاور” link=”url:%23″ style=”18″][us_btn label=”آیکون ها” link=”url:%23″ style=”19″ icon=”far|jack-o-lantern” iconpos=”right” custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2222px%22%7D%7D”][us_btn label=”و عرض” link=”url:%23″ style=”20″ custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%221.1rem%22%7D%7D”][us_btn label=”انواع” link=”url:%23″ style=”21″ custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2220px%22%7D%7D”][us_separator size=”small”][us_btn label=”” link=”url:%23″ style=”22″ icon=”far|cart-plus” custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%222rem%22%7D%7D”][us_btn label=”” link=”url:%23″ style=”23″ icon=”far|bell” custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%222rem%22%7D%7D”][us_btn label=”” link=”url:%23″ style=”24″ icon=”far|inbox-in” custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%222rem%22%7D%7D”]
[us_btn label=”دکمه تمام عرض” width_type=”full” icon=”far|alicorn” iconpos=”right” custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%221.3rem%22%7D%7D”][us_btn label=”دکمه تمام عرض” style=”15″ width_type=”full” icon=”far|bat” custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%221.3rem%22%7D%7D”][us_btn label=”دکمه تمام عرض” style=”21″ width_type=”full” icon=”far|cat” iconpos=”right” custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%221.3rem%22%7D%7D”]
[us_btn label=”دکمه با عرض ثابت” style=”17″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22width%22%3A%22200px%22%7D%7D”][us_btn label=”دکمه با عرض ثابت” style=”20″ align=”center” iconpos=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22width%22%3A%22200px%22%7D%7D”][us_btn label=”دکمه با عرض ثابت” style=”18″ align=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22width%22%3A%22200px%22%7D%7D”]